راه هاي خاموش كردن آتش در مدرسه

به طور معمول، افراد مسئولی همانند معلمان یا نیروهای خدماتی برای کنترل ساختمان مدرسه یا منطقه اطراف مدرسه وجود دارند که در هنگام اتفاقات ناگهانی از جمله آتش سوزی در مدرسه مسئولیت اولیه را برعهده دارند. طبق قانون، فرد مسئول باید مقدمات ارزیابی میزان و خطر آتش سوزی را فراهم کند. در نتیجه، آنها باید اقدامات احتیاطی مربوط به آتش سوزی را برای محافظت از افراد در مدرسه انجام دهند. ممکن است افسر ایمنی آتش نشانی مسئولیت نهایی را داشته باشد اما شروع فعالیت های خاموش کردن آتش برعهده مسئولین مدرسه است. ابتدا ارزیابی خطر آتش سوزی در مدارس را انجام دهید. انجام ارزیابی خطر آتش سوزی طبق دستورالعمل تنظیم مقررات یک نیاز قانونی است. یافته های این امر اساس استراتژی ایمنی در برابر آتش مدرسه شما خواهد بود.

ارزیابی خطر آتش سوزی در مدرسه

 • هر یک از خطرات احتمالی آتش سوزی را در سایت خود شناسایی کنید.
 • تعیین کنید افرادی وجود دارند که در صورت آتش سوزی بیشتر آسیب پذیر می شوند.
 • سطح خطر را برای همه دانش آموزان و کارکنان تعیین کنید.
 • ارزیابی کنید که آیا اقدامات ایمنی موجود کافی است.
 • اقدامات اضافی را که باید برای بهبود ایمنی انجام شود، شناسایی کنید.

این مقررات ساختمانی طرح بهینه ساختمان برای جلوگیری از آتش سوزی را ترسیم می کند.

کارهای لازم در زمان آتش سوزی در مدرسه

کارهای انجام شده در هنگام آتش سوزی شامل موارد زیر است:

 • ابتدا هشدار آتش مدرسه را امتحان کنید. تشخیص زود هنگام از پیشروی آتش سوزی جلوگیری می کند. در صورت عدم عملکرد، منطقه آتش سوزی را به همه دانش آموزان و ساکنان اطلاع دهید.
 • یکی از مسئولین با آگاهی کامل، اطلاعات محل آتش سوزی را به اداره آتش نشانی اطلاع دهد.
 • اقدامات پیشگیری از پیشروی آتش سوزی را بشناسید. مهمترین علت اصلی آتش سوزی در مدارس مواد قابل احتراق ذخیره شده در محل آتش سوزی است. تا حد ممکن منابع سوختی را از محل آتش سوزی دور کنید.
 • تا ورود آتش نشانی از تجهیزات موجود در مدرسه مثل کپسول آتش نشانی و روش های خاموش کردن با آب و یا خفه کردن که قبلا به طور کامل آموزش داده شده جهت خاموش کردن آتش استفاده کنید.
 • در همین زمان مسئولین مدرسه باید از راه های خروجی، دانش آموزان را به آرامش دعوت کرده و از مدرسه خارج کنند.
 • افراد آموزش دیده را فراخوانده تا به خاموش کردن آتش کمک کرده و افراد آسیب دیده را نیز نجات دهند.
 • به محض ورود آتش نشان ها باید محل آتش سوزی و مکان های احتمالی وجود آتش، راه های خروج، آمار افراد در آتش و اقدامات انجام شده را گزارش دهید.

کارهای لازم در زمان آتش سوزی در مدرسه

آموزش های آتش نشانی و خاموش کردن آتش در مدرسه

در اینجا یک لیست آموزش آتش نشانی در مدرسه وجود دارد:

 • حداقل در هر ترم و در ساعات مختلف روز تمرین را انجام دهید.
 • اصرار داشته باشید که همه نیروهای آتش نشانی وظایف خود را همانطور که در شرایط اضطراری واقعی انجام می دهند، انجام دهند.
 • کارکنان را برای مشاهده و اظهارنظر درباره موفقیت در تمرین تشویق کنید.
 • پیام هایی درباره آرامش و ایمنی دانش آموزان در حین آتش سوزی را مرتب بیان کنید.
 • اطلاعات همه را در مورد مسیرهای فرار و نقاط حساس بررسی کنید.
 • طرح تخلیه کمک های شخصی به افراد آسیب پذیر را بررسی کنید.
 • روش های رفت و آمد در حین آتش سوزی را تمرین کنید.
 • برای بهبود مواردی که در حین تمرین های آتش نشانی شناسایی می شوند، اقدام کنید.
 • سیاست ها و احتیاجات ایمنی در برابر آتش سوزی مدرسه خود را اعمال کنید.