قرقره هوزریل آریا

قرقره هوزریل آریا به صورت 15 و 20 متری موجود می باشد.