دوشنبه 10 آذر 1399
09126624272 

شیلنگ آتش نشانی اشباخ آلمان (Eschbach) به صورت شیلنگ پارچه ای و شیلنگ ضد اسید وجود دارد.