تبدیل

اتصالات کوپلینگ در سایز های 1، 1/5، 2  اینچ می باشد.

 

Tabdil