شیلنگ آتش نشانی
هابرکورن اتریش (Haberkorn)

شیلنگ آتش نشانی هابرن کورن اتریش (Haberkorn) در سایز های 1/5، 2، 2/5، 3، 6، 8 اینچ می باشد.

اشباخ آلمان (Eschbach)

شیلنگ آتش نشانی اشباخ آلمان (Eschbach) به صورت شیلنگ پارچه ای و شیلنگ ضد اسید وجود دارد.

یونیکو چین (unico)

شیلنگ آتش نشانی یونیکو چین (unico) در سایز های 1/5، 2، 2/5، 3، 6، 8 اینچ می باشد.