اسپرینکلر فسکو - fesco

1/2 پایین زن، 1/2 بالا زن، 1/2 بغل زن (دیواری)، مخفی دکوراتیو