ضوابط آتش نشانی

ضوابط آتش نشانی شامل مقررات محل سازمان و ضوابط محل اطفای حریق می شود که مجموعه ای در سه بخش ضوابط ایمنی معماری، ضوابط ایمنی تاسیسات مکانیکی و ضوابط ایمنی تاسیسات الکتریکی می باشد. هر کدام از بخش های یاد شده دارای شرایط و قوانین ایمنی با جزئیات می باشند که به طور کلی می توان به آنها اشاره کرد.

ضوابط  و مقررات آتش نشانی

 1. ضوابط مربوط به فاصله گذاری ساختمان ها از یکدیگر: مربوط به فاصله از جایگاه سوخت است که ساختمان های پرجمعیت نباید در کنار جایگاه سوخت باشد.
 2. ضوابط مرتبط با ارتفاع ساختمان و عرض های ترافیکی پله ها: با توجه به ارتفاع ساختمان، عرض پله ها باید مناسب باشد.
 3. ضوابط مرتبط با پله اضطراری و مسیر آن: محل قرارگیری مناسب با ابعاد ارتفاع و عرض مناسب همراه با نصب علائم و نور مناسب در نظر گرفته می شود.
 4. ضوابط و ایمنی مرتبط با آسانسور: مربوط به قوانین تردد، مکان قرارگیری و ابعاد آسانسور می باشد.
 5. ضوابط مرتبط با ساختمان های دارای رمپ پارکینگ: مربوط به ابعاد، شیب و زاویه چرخش رمپ می باشد.
 6. ضوابط مرتبط با موتورخانه و تاسیسات ساختمان: محل قرارگیری موتورخانه و انواع تاسیسات برقی و مکانیکی در نظر گرفته می شود.
 7. ضوابط مرتبط با سیستم صوتی اعلام اطفای حریق: طراحی سیستم باید ایمنی کافی را داشته باشد و در زمان حادثه به صورت اتوماتیک عمل کند. نصب آن باید در مکان های مختلف با توجه به اندازه زیربنا باشد.
 8. ضوابط مرتبط با معماری و انواع نمای ساختمان (سنگ و شیشه و ...): مربوط به جنس شیشه ها، سنگ ها و اتصالات نما می باشد.
 9. ضوابط مرتبط با سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها: ضوابط به دو دسته برای ساختمان های دارای سه طبقه و بیشتر از سه طبقه متفاوت می باشد.
 10. ضوابط مرتبط با خاموش کننده های دستی و چرخ دار آتش نشانی: مربوط به انواع خاموش کننده ها، تعداد و مکان قرارگیری آنها می باشد.
 11. ضوابط مرتبط با جانپناه، داکت، نورگیر و بازشوها: مربوط به ارتفاع جانپناه و جنس داکت و محل قرارگیری نورگیرها می باشد.
 12. ضوابط مرتبط با برق و روشنایی اضطراری ساختمان: ضوابط مربوط به تابلوهای برق با ایمنی کافی، کابل و لوله های برق و انواع تجهیزات برقی از جمله آسانسور می باشد.
 13. ضوابط مرتبط با تردد از پلکان عمومی: مکان قرارگیری پلکان عمومی با ارتفاع، عرض و پاگرد مناسب همراه با نور مناسب در نظر گرفته می شود.
 14. ضوابط مرتبط با دکوراسیون داخلی ساختمان: باید از مواد غیرقابل اشتعال در قسمت های داخلی ساختمان استفاده شود.
 15. ضوابط مرتبط با استخر و محوطه استخر: محل قرارگیری موتورخانه، سیستم برق و جنس و نوع ساخت استخر باید مناسب باشد.

ضوابط  و مقررات آتش نشانی

استانداردهای اطفا حریق

همچنین استانداردهای اطفا حریق شامل "ده دستور استاندارد اطفا حریق" می باشد.

 1. با آتش سوزی مبارزه کنید اما ابتدا ایمنی را تأمین نمایید.
 2. همه اقدامات را بر اساس رفتار و جزئیات آتش سوزی فعلی و پیش بینی شده انجام دهید.
 3. شرایط جوی فعلی را بشناسید و پیش بینی کنید.
 4. اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل های لازم داده شده، قابل درک هستند.
 5. اطلاعات فعلی را در مورد وضعیت آتش سوزی به دست آورید.
 6. در ارتباط با اعضای خدمه، ناظر و نیروهای مجاور خود باشید.
 7. مناطق ایمنی و مسیرهای فرار را مشخص کنید.
 8. در موقعیت های خطرناک و شرایط سمی مراقبت ایجاد کنید.
 9. در همه شرایط، کنترل خوبی داشته باشید.
 10. هوشیار باشید، آرامش خود را حفظ نمایید، صریح فکر کرده و قاطعانه رفتار کنید.