info@atashpadco.com

|

09126624272

چهارشنبه 2 بهمن 1398

آتش پاد پارسیان

اسپرینکلر

فسکو (Fesco)

1/2 پایین زن، 1/2 بالا زن، 1/2 بغل زن (دیواری)، مخفی دکوراتیو

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

تماس بگیرید

چینی

1/2 پایین زن، 1/2 بالا زن، 1/2 بغل زن (دیواری)، 3/4 پایین زن، مخفی دکوراتیو

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

تماس بگیرید