کپسول هایی با وزن 1، 2، 3، 4، 6، 12، 25، 50 و 25 بالن بغل و 50 بالن بغل