کپسول هایی با وزن 1، 2، 3، 4، 6، 12، 25، 50 کیلوگرم